Algemene leveringsvoorwaarden Claudia’s Healthy Life Company

KvK nr: 61393223

BTW nr: NL001751212B16

Gevestigd in ’s-Hertogenbosch

Claudia’s Healthy Life Company en Vrouw in Balans zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsmerken van Claudia

 • Algemeen
  1. Claudia’s Healthy Life Company: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  2. Consument (hierna te noemen klant): een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via email of op de websites van Claudia’s Healthy Life Company, www.claudiavesters.nl, www.vrouwinbalansacademie.nl een product of dienst koopt en hiermee een overeenkomst op afstand aangaat.
  3. Koper (hierna te noemen klant): de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via email of op de websites van Claudia’s Healthy Life Company, www.claudiavesters.nl, www.vrouwinbalansacademie.nl een product of dienst koopt.
  4. Deelnemer (hierna te noemen klant): een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die via email of op de website’s van Claudia’s Healthy Life Company, (www.claudiavesters.nl & www.vrouwinbalansacademie.nl) een product of dienst koopt en hiermee een overeenkomst op afstand aangaat.
  5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per email.
 • Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, bestellingen, consulten en overige werkzaamheden van Claudia’s Healthy Life Company.
  2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten of vervolg overeenkomsten.
  4. Claudia’s Healthy Life Company mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De klant ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
  5. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
  6. In het geval de inhoud van de overeenkomst, strijdig is met de inhoud van deze algemene voorwaarden, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.
  7. In het geval een bepaling uit deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend blijkt te zijn voor de klant, kan na overleg met Claudia’s Healthy Life Company hier mogelijk in onderling overleg van worden afgeweken. Deze vernieuwde afspraak tussen consument en Claudia’s Healthy Life Company zal door beide partijen schriftelijk worden bevestigd. Alleen na de schriftelijke bevestiging door beide partijen is de betreffende bepaling dan niet meer van toepassing.
 • Bestelling
  1. Alle aanbiedingen en offertes van Claudia’s Healthy Life Company zijn vrijblijvend. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  2. De klant zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt aan Claudia’s Healthy Life Company, juist, volledig en actueel zijn.
  3. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten en/of producten die in de aanbieding of offerte zijn omschreven.
  4. Claudia’s Healthy Life Company is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen.
 • Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen de klant en Claudia’s Healthy Life Company komt tot stand doordat de klant een product of dienst koopt via de websites van Claudia’s Healthy Life Company of nadat Claudia’s Healthy Life Company een bestelling per email aan de consument/koper heeft bevestigd.
  2. Claudia’s Healthy Life Company gaat er van uit dat de bevestiging een juiste en volledige beschrijving is van de bestelling, tenzij de klant, zonder onnodige vertraging, schriftelijk laat weten dat dit niet zo is.
  3. Aanvullende of gewijzigde afspraken zijn slechts van toepassing als deze door Claudia’s Healthy Life Company schriftelijk zijn bevestigd.
  4. De klant gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.
 • Herroeping en/of Annulering training, opleiding, webinar, masterclass, event, workshop of coachingstraject
  1. Annuleren kan enkel via de mail: claudia@claudiavesters.nl
  2. Tot 30 dagen voor aanvang van de training, opleiding, webinar, masterclass, event, workshop of coachingstraject is kosteloze annulering van deelname door de klant mogelijk. De klant kan zich dan, als er plek is, kosteloos inschrijven voor hetzelfde evenement op een andere datum.
  3. Bij annulering door de klant tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor de startdatum wordt 50% van de inschrijfkosten of het offerte bedrag in rekening gebracht.
  4. Bij annulering door de klant vanaf 14 dagen voor de startdatum wordt 100% van de kosten voor de training, opleiding, webinar, masterclass, event, workshop of coachingstraject in rekening gebracht.
  5. Bij het niet verschijnen van de klant bij de training, opleiding, webinar, masterclass, event, workshop of coachingstraject zijn de volledige kosten verschuldigd.
  6. Nadat de klant het intake-en anamneseformulier ingevuld heeft geretourneerd naar Claudia’s Healthy Life Company, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De klant doet hierbij afstand van het recht van ontbinding.
  7. Restitutie van (een gedeelte van) de training, opleiding, webinar, masterclass, event, workshop of coachingstraject is enkel mogelijk als er sprake is van ernstige ziekte of calamiteit. Hierbij kan Claudia’s Healthy Life Company om een bewijslast vragen van derden (arts o.i.d.).
  8. Als door omstandigheden een training, opleiding, webinar, masterclass, event, workshop of coachingstraject geen doorgang kan vinden dan zal Claudia’s Healthy Life Company trachten binnen een termijn van 14 dagen te zorgen voor een nieuwe datum voor een vervangende training, masterclass, lezing, webinar of coachtraject. Als dit niet mogelijk is dan zal Claudia’s Healthy Life Company uiteraard het deelname geld restitueren. De klant heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding. Iedere verdere aansprakelijkheid van Claudia’s Healthy Life Company is uitgesloten. Dat laatste geldt ook voor annulering van andere diensten geleverd door Claudia’s Healthy Life Company.
 • Herroepingsrecht en levertijd aankoop producten webshop of op locatie
  1. Als de klant een product/bestelling plaatst bij Claudia’s Healthy Life Company komt er een overeenkomst op afstand tot stand. De klant heeft hierbij het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen met in achtneming van de volgende bepalingen: te rekenen vanaf de dag van ontvangst, in het geval de bestelling een product betreft. Herroepen is alleen mogelijk als de verpakking gesloten is en het product onaangebroken, in originele staat is. Claudia’s Healthy Life Company neemt geen aangebroken en/of geopende verpakkingen/producten terug. Te rekenen vanaf de dag van aankoop, in het geval de bestelling een dienst betreft. Als u als klant gebruik wilt maken van dit recht, moet u binnen de hiervoor genoemde termijn een email sturen naar info@claudiavesters.nl De kosten voor het terugsturen van het product, komen voor eigen rekening van de klant.
  2. In het geval de klant de factuur al betaald heeft, zal Claudia’s Healthy Life Company het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na herroeping terugbetalen. Terugbetaling vindt alleen plaats wanneer Claudia’s Healthy Life Company het geannuleerde product retour, in de bij in dit artikel onder punt 1 genoemde staat, heeft ontvangen.
  3. Claudia’s Healthy Life Company zal geaccepteerde bestellingen van producten, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, verzenden tenzij anders afgesproken. Claudia’s Healthy Life Company kan geen uitspraak doen over de dag van levering.
  4. In het geval Claudia’s Healthy Life Company verwacht dat een levertijd niet gehaald zal worden, zal zij dit aan de klant schriftelijk laten weten. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant dan niet het recht de overeenkomst met Claudia’s Healthy Life Company te ontbinden of schadevergoeding of een andere vorm van compensatie van Claudia’s Healthy Life Company te eisen.
  5. In het geval de klant een product heeft besteld, geldt als plaats van levering het adres dat de klant aan Claudia’s Healthy Life Company kenbaar heeft gemaakt.
 • Privacy
  1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Claudia’s Healthy Life Company van toepassing. Deze is te lezen via onze websites www.claudiavesters.nl en www.vrouwinbalansacademie.nl.
  2. Claudia’s Healthy Life Company zal de door de klant verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als beschreven in de privacyverklaring.
 • Betaling
  1. De deelname kosten voor de trainingen, onlineopleidingen, coachingstrajecten, interim klussen en webinars zijn bij vooruitbetaling verschuldigd voorafgaand aan het plaatsvinden van de desbetreffende training, opleiding, event of webinar.
  2. Claudia’s Healthy Life Company stuurt de factuur en/of facturen uitsluitend per email of via online betalen.
  3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Claudia’s Healthy Life Company zich het recht om de klant uit te sluiten van deelname.
  4. Alle aan klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening.
  5. Klant heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Claudia’s Healthy Life Company op te schorten
  6. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Claudia’s Healthy Life Company op klant onmiddellijk opeisbaar.
  7. Klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerder met een opslag van 2%.
  8. Indien klant jegens Claudia’s Healthy Life Company in verzuim is, is hij verplicht Claudia’s Healthy Life Company de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
  9. Voor het afnemen van diensten is het mogelijk om het verschuldigde bedrag in 1 keer te betalen of vooraf vastgestelde termijnen. Bij betaling in termijnen zal er een opslag worden gerekend welke zichtbaar gecommuniceerd is op de websites www.claudiavesters.nl en www.vrouwinbalansacademie.nl. Deze opslag is onherroepelijk.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  1. Claudia’s Healthy Life Company zal de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren en neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. Het resultaat dat behaald is door eerdere klanten van Claudia’s Healthy Life Company geven geen recht op garantie dat klant hetzelfde en gewenste resultaat behaald. De klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het voedings-, suppletie, lifestyle en/of alle andere gegeven adviezen.
  2. Claudia’s Healthy Life Company staat ervoor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van aankoop bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  3. De klant levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door Claudia’s Healthy Life Company, op tijd aan. Onder gegevens wordt onder andere verstaan het volledig ingevulde intake-en anamneseformulier, eetdagboek, hormonenchecklist en alle benodigde en besproken documenten dat de klant per email van Claudia’s Healthy Life Company heeft ontvangen. Deze documenten dienen uiterlijk 48 (achtenveertig uur) voor het consult in het bezit te zijn van Claudia’s Healthy Life Company. De documenten dienen aangeleverd te worden op de manier zoals beschreven in de begeleidende mail. Als de benodigde gegevens niet op tijd, niet volledig of niet op de juiste manier door Claudia’s Healthy Life Company zijn ontvangen, heeft Claudia’s Healthy Life Company het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van klant.  

 

 • Consulten
  1. Consulten kunnen zowel in fysieke vorm, als telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.
  2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van een consult met Claudia’s Healthy Life Company. Het verzoek tot het maken van een afspraak wordt door de klant telefonisch, via de website of per email aan Claudia’s Healthy Life Company kenbaar gemaakt. In onderling overleg zal vervolgens een consult ingepland worden.
   In het geval de klant verhinderd is voor het consult, dient de Claudia’s Healthy Life Company dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden bij Claudia’s Healthy Life Company. Wanneer de klant niet of niet tijdig annuleert, is Claudia’s Healthy Life Company gerechtigd de kosten voor het consult in rekening te brengen bij de klant. In het geval een klant tijdens de looptijd van een (online) begeleidingstraject besluit het traject niet af te willen maken, is dit de keus van de klant en heeft hij geen recht op restitutie.
  3. Bij annulering is Claudia’s Healthy Life Company gerechtigd ook de gereserveerde tijd voor ingeplande consulten, die onderdeel zijn van een (online) begeleidingstraject, in rekening te brengen als ook de door Claudia’s Healthy Life Company verrichte werkzaamheden. Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor de klant. 

 

 • Aansprakelijkheid
  1. Claudia’s Healthy Life Company is alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld Claudia’s Healthy Life Company.
  2. Iedere aansprakelijkheid van Claudia’s Healthy Life Company is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst.
  3. Claudia’s Healthy Life Company is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Claudia’s Healthy Life Company is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij Claudia’s Healthy Life Company kenbaar behoorde te zijn.
  4. Alle aanspraken uit hoofde van deze algemene voorwaarden verjaren, in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, door verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst.
 • Vrijwaring
  1. De klant vrijwaart Claudia’s Healthy Life Company voor alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Claudia’s Healthy Life Company.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de websites www.claudiavesters.nl, www.vrouwinbalansacademie.nl en/of sociale media kanalen worden getoond, berusten uitsluitend bij Claudia’s Healthy Life Company en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claudia’s Healthy Life Company worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
  2. Het is de klant niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claudia’s Healthy Life Company, door haar geproduceerde werken zoals: werkwijzen, formulieren, e-boeken en adviezen (en alle andere niet genoemde door Claudia’s Healthy Life Company materialen) te exploiteren of aan derden te verstrekken.
  3. In geval de klant zich niet houdt aan het bepaalde onder a. en b. is Claudia’s Healthy Life Company gerechtigd haar schade te verhalen op de klant.
  4. Claudia’s Healthy Life Company mag de kennis en auteursrechtelijke werken die voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst, gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden wordt gedeeld.
 • Geheimhouding
  1. Zowel klant als Claudia’s Healthy Life Company zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Vertrouwelijke informatie is in ieder geval de informatie waarvan is medegedeeld dat deze vertrouwelijk is of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding is niet van toepassing voor zover wettelijke-of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan Claudia’s Healthy Life Company een informatieplicht opleggen.
 • Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op alle door Claudia’s Healthy Life Company gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen Claudia’s Healthy Life Company en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

 

 • Klachten
  1. Als de consument/koper niet tevreden is over de begeleiding door Claudia’s Healthy Life Company, dient zij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Claudia’s Healthy Life Company.
  2. Claudia’s Healthy Life Company zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
  3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Oktober 2021, Claudia’s Healthy Life Company

Vrouw in Balans Magazine

Is Gezond en Blijvend afvallen je grote wens?

Download het gratis e-magazine en laat je inspireren

× Waar kan ik je mee helpen?